กฎหมายกับบทบาทเพื่อสิทธิเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

แม้สิ่งเล็กน้อยที่เราอาจมองข้าม เพราะสังคมต้องอาศัยกฎหมายช่วยทำหน้าที่หลากหลายประการ  ทั้งกำกับวิถีชีวิตและกิจกรรมของคนในสังคม เป็นกติกาคุ้มครอง ป้องกัน ให้สมาชิกในสังคมอยู่กันอย่างสงบสุข