“ท่องเที่ยวชุมชน” อีกหนึ่งจุดขายที่ ม.สงขลานครินทร์ เร่งพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้คนใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มุ่งเน้นใช้ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกอยู่แล้ว โดยหลายโครงการได้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งในภาคใต้ของประเทศอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวชุมชนที่เข้มแข็ง ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงธุรกิจที่เสริมการท่องเที่ยวเช่น ที่พัก แหล่งการค้า และแหล่งอาหารที่ขึ้นชื่อ