สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่  FM 88.0 MHz จังหวัดสงขลา)

สถานภาพ

            สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหน้าที่ผลิตรายการวิทยุเผยแพร่ต่อสาธารณะ ให้ความรู้ ความคิด และสร้างสัมพันธ์กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยสถานีต้องจัดหารายให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและพัฒนาตามภารกิจหลักของสถานีวิทยุ

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

            เริ่มกระจายเสียงด้วยระบบสเตอริโอ ในความถี่ เอฟ เอ็ม 88.0 เมกกะเฮิตซ์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่
11 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2524 จากคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์  เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้ครุภัณฑ์เพื่อฝึกเทคนิคการส่งกระจายเสียงคลื่นวิทยุ โดยในช่วงแรกไม่อนุญาตให้โฆษณา และต่อมาเมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2526 จึงได้รับอนุญาตให้โฆษณาได้

พัฒนาการภาคเทคนิค

            การส่งกระจายเสียงในระยะแรกออกอากาศ 4 ชั่วโมงต่อวัน (16.00 – 20.00 น.) สถานีวิทยุ ฯ ตั้งอยู่ที่ส่วนหอคอยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ในอาคารสถานีวิทยุ ฯ หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี และมีเครื่องส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบติดตั้งอยู่บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย (ข้างสำนักงานไปรษณีย์คอหงส์) เพิ่มเวลาออกอากาศเป็น 18 ชั่วโมง (06.00 – 24.00 น.) กำลังการกระจายเสียง 1 กิโลวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 80 ของจังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดพัทลุง สตูล ตรัง และนครศรีธรรมราช ในปี 2550 สถานีวิทยุ ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณวิทยุและอุปกรณ์ส่วนควบบนเขาคอหงส์ และได้รับการอนุเคราะห์ในการใช้เสาอากาศร่วมกับสถานีวิทยุรัฐสภา ทำให้สามารถขยายกำลังส่งครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 95 ของจังหวัดสงขลาและบางส่วนของจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สตูล ตรัง ยะลา และปัตตานี

พัฒนาการภาครายการ

            ในช่วงแรก สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส่งกระจายเสียงรายการเพลงและรับสัญญาณถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต่อมาได้มีการพัฒนาผลิตรายการต่าง ๆ ที่มีสัดส่วนของรายการประเภทความรู้และข่าวสารตามข้อกำหนดของกรมประชาสัมพันธ์ และด้วยสถานีวิทยุ ฯ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรทางวิชาการ มีองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ จึงได้นำองค์ความรู้เหล่านี้มาผลิตรายการสาระ  รายการสารคดีเชิงวิชาการ และรายการสนทนาต่าง ๆ ผ่านช่องทางรายการสภากาแฟ, รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันการศึกษา (ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ), รายการรอบรั้ว ม.อ., รายการชุมชนวิชาการ, รายการสวัสดี ม.อ., รายการ ม.อ. ขอคุย และรายการรู้กฎหมายง่ายนิดเดียว เป็นต้น นอกจากนี้ สถานีวิทยุ ฯ มีการผลิตรายการที่รับฟังความต้องการของชุมชนโดยตรง คือ รายการแลบ้านแลเมือง เป็นรายการที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ส่งผ่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการชี้แจงหรือแก้ไขปัญหา รวมถึงเปิดประเด็นและสร้างสรรค์กิจกรรมที่สร้างความเข้าใจอันดีของคนในสังคมและสร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือแบ่งปันและดูแลสังคม ตอบสนองปณิธาณมหาวิทยาลัย ตามพระโอวาทตอนหนึ่งของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่า “…ให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง…”

พัฒนาการภาคงานข่าว

พ.ศ. 2540  สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ ได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำรายการเพื่อการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข่าวสาร วิทยาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งให้ผู้ฟังทั้งสองภูมิภาคได้มีโอกาสรับรู้ร่วมกัน ในชื่อรายการ “เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” (12.00 – 13.00 น. จันทร์ – ศุกร์) ต่อมาได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันกับสถาบัน อุดมศึกษาหลายสถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญญบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุศึกษาและมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผลให้พื้นที่การกระจายเสียงของรายการขยายครอบคลุมทุกภูมิภาคกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการรายการสัปดาห์ละ 2 วัน

ในด้านข่าวสารที่เท่าทันสถานการณ์โลก สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ ได้ประสานความร่วมมือรับถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมข้ามทวีป เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับฟังข่าวที่รวดเร็ว ฉับไว และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น ข่าว VOA จากประเทศสหรัฐอเมริกา, ข่าว BBC จากประเทศอังกฤษ และ ข่าว CRI จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ต่อมาปี 2552 เป็นต้นมา สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ มีนโยบายเพิ่มช่องทางการนำเสนอข่าวสารมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ในรายการหลักของสถานีทุกรายการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคมภายนอกและภายในได้รับรู้
ซึ่งหลายกิจกรรมมีการเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมงาน

พัฒนาการภาคกิจกรรมสังคม

            สถานีวิทยุ ม.อ. ในฐานะหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหา บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เริ่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2543 จัดรายการพิเศษรายงานสถานการณ์ ประสานงานความช่วยเหลือ และจัดหาสิ่งของนำไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อเกิดภาวะอุทกภัยใน จ.สงขลา และครั้งต่อๆ มาในปี 2548,  2550, 2552, 2553, 2554 และ 2555

            นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมการระดมทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการ “ประสานใจดับไฟใต้”, กิจกรรมรับบริจาคโลหิตของหน่วยคลังเลือด โรงพยาบาล ม.อ., การจัดเวทีประชาคมติดตามความคืบหน้ามาตรการป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่และกิจกรรมอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมหลากหลายรูปแบบ เป็นต้น ซึ่งสถานีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกในสังคมทั้งภาคประชาสังคม เอกชน หน่วยงานรัฐ และบุคคล จนเกิดเป็นภาคีแห่งความร่วมมือที่รับรู้เรื่องราวและสร้างความร่วมมือผ่านสื่อกระจายเสียงของสถานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

“เชื่อมโลกกับชุมชน เชื่อมคนกับสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

นำเสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิด คุณค่าที่เกิดจากผลงานภายในมหาวิทยาลัยนำเสนอให้สังคมประจักษ์ และนำภูมิปัญญา ความคิดเห็นตลอดจนความต้องการจากท้องถิ่นสะท้อนกลับสู่มหาวิทยาลัย  ส่งเสริมให้สังคมเกิดความเข้าใจอันดีต่อกันโดยข้ามพ้นพรมแดนของชาติพันธุ์ ศาสนา หรือสถานภาพใด ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรค และสร้างจิตสำนึกสาธารณะผ่านรายการและกิจกรรมหลากหลายของสถานี

แนวทางการดำเนินงาน

1.  เป็นองค์กรที่ประกอบกิจการให้บริการสาธารณะโดยไม่มุ่งแสวงหากำไร แต่สามารถจัดหารายได้เพื่อดำเนินงานและพัฒนาสถานีวิทยุได้ตามสมควร

2.  เป็นสื่อวิทยุที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคมและสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี

3.  เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมความ
     เข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน สังคมกับประชาคมมหาวิทยาลัย

4.  เสนอข่าวสารที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม ทั้งข่าวสารระดับท้องถิ่นและระดับสากล

5.  ให้ความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายแก่ผู้ฟัง เพื่อสนับสนุนแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต

6.  เสนอความบันเทิงเชิงที่มีมิติด้านสุนทรียภาพ ก่อให้เกิดความรื่นรมย์ ความรู้ความคิดและจรรโลงจิตวิญญาณ

7.  เป็นแหล่งวิชาการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ  : 
ประกาศสถานีฯ เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่อยู่ : สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ : สำนักงาน 074-558775 ห้องออกอากาศ 074-558777, 074-558888 และ 074-282282  โทรสาร : 074-558779
E-MAIL : psuradio88@gmail.com   เว็บไซต์ : http://psub.psu.ac.th
FACEBOOK : https://www.facebook.com/PSUBroadcast
YOUTUBE : สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88.0 Mhz

Loading