ม.อ.วิจัย ยกระดับยางพารา สร้างสินค้าจากหวายเทียม วัสดุยางธรรมชาติ เทอร์โมพลาสติก สร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ “การพัฒนาวัสดุยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกตามแนวทางเศรษฐกิจใหม่ BCG” เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการประยุกต์ใช้องค์ความรู้งานวิจัยเป็นฐาน เพื่อผลิตเป็นวัสดุจักรสานสำหรับเฟอร์นิเจอร์จากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก ตอบโจทย์ BCG Economy ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม “ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก” ที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนวิจัย แก่ ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการฯ

อ่านต่อ →

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.สงขลานครินทร์ ไอเดียกรีนต่อยอดยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อยอดยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก เป็นวัสดุจักสานต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า ตะกร้า เสื่อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อพัฒนายางธรรมชาติให้มีคุณสมบัติพิเศษด้วยวิธีต่างๆ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนช่วยในการลดขยะพลาสติกสามารถนำขยะพลาสติกกลับมา Repair หรือการรู้จักซ่อมแซมฟื้นฟูสิ่งของเครื่องใช้ที่สึกหรอ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้

อ่านต่อ →