Hatyai Book Club พื้นที่ผู้คนและบทสนทนา ให้หนังสือเป็นเพื่อนร่วมเติบโต

ย้อนดูจุดเริ่มต้นการทำ Book Club แนวคิดพวกเขาเป็นแบบไหน และในโอกาสครบ 1 ปี พวกเขามองเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ชวนอ่านบทสนทนาของเรากับ ‘Hatyai Book Club’

อ่านต่อ →