ม.อ.จัดสรรทุนและกระจายโอกาสทางการศึกษา “โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ครอบครัวขาดกำลังทรัพย์ มีภูมิลำเนาห่างไกลในภูมิภาค 14 จังหวัดภาคใต้ ใน“โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์” เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพให้นักเรียนในระดับมัธยมตอนปลาย มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ →