ม.อ.จัดสรรทุนและกระจายโอกาสทางการศึกษา “โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ครอบครัวขาดกำลังทรัพย์ มีภูมิลำเนาห่างไกลในภูมิภาค 14 จังหวัดภาคใต้ ใน“โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์” เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพให้นักเรียนในระดับมัธยมตอนปลาย มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สำหรับเงินทุนสำหรับช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้บริหารจัดการเงินช่วยเหลือที่ได้รับจากผู้บริจาคสมทบเงินไว้ใน “กองทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์” โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนกระทั่งปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 17 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กำหนดแผนและนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้สอดคล้องกับผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลในภูมิภาค 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำการส่งจดหมายไปยังเขตพื้นที่ และโรงเรียนที่เข้าเกณฑ์ เช่น โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียนที่ไม่ได้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด เป็นต้น จากนั้นโรงเรียนดังกล่าวจะทำหน้าที่คัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มีความเหมาะสม จากนั้นคณะกรรมการที่ประชุมฯ และกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.อ. จะทำการคัดเลือกและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามลำดับ

“ทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์ เป็นทุนให้เปล่า โดยเริ่มทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้น ม. 3 และมอบทุนให้ตั้งแต่ ม. 4 จนกระทั้งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

โครงการทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์ จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อนำนักเรียนที่ได้รับทุนได้สร้างความสัมพันธ์และวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะดูแลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด จากการดำเนินงานทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์เป็นระยะเวลา 16 ปี มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้วตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 9 รวมทั้งสิ้น 59 คน กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 10 – 13 รวมทั้งสิ้น 104 คนและกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 14 – 16 รวมทั้งสิ้น  90 คน และ ในปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 17 มีทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 61 ทุน ภายใต้การดำเนินการของ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.อ. โทรศัพท์ 074 282201

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *