ม.อ. ร่วมกับ จ.ตรัง และ กยท. จัดงานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ชูเทคโนโลยีนวัตกรรมยาง เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ จังหวัดตรัง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตรัง จัดงานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 Rubber Expo 2023 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพารา รวมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 66

อ่านต่อ →

ม.สงขลานครินทร์ จับมือการยางแห่งประเทศไทยสร้าง start up ยางพารา มุ่งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราตอบโจทย์เทรนด์สังคม

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.สงขลานครินทร์ จัดประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราส่งเสริมและพัฒนาเกษตรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง สู่ start up ยางพารา โดยรับสมัครนิสิต นักศึกษา เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางรวมทั้งผู้สนใจเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรมยางพาราไปสู่เชิงพาณิชย์ มีการบ่มเพาะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้พร้อมสู่การแข่งขันด้วยการอบรมทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนธุรกิจ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการตลาด การขนส่ง ทรัพย์สินทางปัญญา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ ความร่วมมือระหว่าง กยท. และ ม.อ.พัฒนา 4 โปรแกรม

อ่านต่อ →