ม.อ. ร่วมกับ จ.ตรัง และ กยท. จัดงานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ชูเทคโนโลยีนวัตกรรมยาง เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ จังหวัดตรัง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตรัง จัดงานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 Rubber Expo 2023 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพารา รวมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 66

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า กยท. จัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งยางพาราไทย” โดยต้องการให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของยางพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ และเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและการเก็บเกี่ยว (ต้นน้ำ) เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิต (กลางน้ำ) เทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย (ปลายน้ำ) รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง นักวิจัยด้านยางพารา ผู้ประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้เข้าร่วมงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตยาง ให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามแนวทาง BCG Model รวมทั้งมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนทั่วไปในจังหวัดตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง โดยหวังจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดด กระจายโอกาสและรายได้ นำความมั่นคงไปสู่ชุมชนในท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสวนยางอย่างยั่งยืน และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ม.อ. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาไดใหความสําคัญและมุงมั่นด้านการวิจัยเรื่องยางพรอมผลักดันงานวิจัยสูการใชประโยชนและสงเสริมนักวิจัยรุนใหมอยางตอเนื่อง มีการสรางนวัตกรรมใหมจากองคความรูที่มีอยูหลากหลายสําหรับใชในเชิงพาณิชย รวมถึงสรางเครือขายเพื่อแบงปนความรูและผลักดันใหเกิดผูประกอบการใหม พรอมใหคําปรึกษากลุมเกษตรกรเพื่อการกาวสูโลกธุรกิจอยางยั่งยืน

งานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 Rubber Expo 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2566 โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย ด้านวิชาการมีการจัดเสวนาให้ความรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยาง การสร้างโอกาสการแข่งขันยางพาราเพื่อรองรับมาตรฐานสวนยางยั่งยืน ส่งเสริมการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยียาง ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงด้วยการอบรมทำผลิตภัณฑ์จากยางพารา การจัดแสดงงานผลงานวิจัย นวัตกรรมแปรรูปยางพารา การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปยางโดยหน่วยธุรกิจ ของ กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดตรัง รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดที่น่าสนใจ ได้แก่ การประกวดนวัตกรรมจากยางพาราและไม้ยางพารา การประกวดยางแผ่นรมควัน การแข่งขันกรีดยาง รวมถึงการประกวดเทพบุตรและธิดาชาวสวนยาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *