มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 4 : มหาวิทยาลัยสู่ชุมชนฝ่าวิกฤติโควิด พัฒนาอาสาสมัครเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (24 ธันวาคม 2564) ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. จัดมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 4 : มหาวิทยาลัยสู่ชุมชนฝ่าวิกฤติโควิด รูปแบบออนไลน์ สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) มุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ →

อาสาสมัครประจำจุดฉีดวัคซีน อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการวัคซีน และเพื่อความคล่องตัวของบุคลากรทางการแพทย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐด้วยการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ โดยจังหวัดสงขลามีจุดบริการฉีดวัคซีนทั้งหมด 34 แห่ง ทำให้สมาคมอาสาสร้างสุข ได้ระดมอาสาสมัครประจำจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมปฏิบัติงานจำนวน 2 จุดบริการ ได้แก่ ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับวัคซีน

อ่านต่อ →