นวัตกรรมยางพารา ม.อ.ก้าวอย่างมั่นคงสู่อนาคต มุ่งจับมือภาคเอกชนร่วมพัฒนางานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์และสนับสนุนชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือบริษัท North East Rubber (NER) ลงนามความร่วมมือต่อยอดฐานงานวิจัยนวัตกรรมยางพาราเพื่อผลิตอุตสากรรมยางพาราเชิงพานิชย์ อาจารย์อัยยพร ขจรไชยกุล ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล่าความเป็นมาของการจับมือร่วมกับภาคเอกชนอย่างเช่น NER ว่าเกิดจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผลิตงานวิจัยยางพาราจำนวนมากและพร้อมจะพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนโดยใช้ฐานงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยางต้นน้ำที่ประสบปัญหากลไกราคาที่ไม่สามารถควบคุมได้ให้เป็นอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับยางพาราต้นน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งมีเป้าหมายสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน มีศักยภาพผลิตสินค้านวัตกรรมยางพาราโดยใช้งานวิจัยของมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ →