ม.อ. จัดกิจกรรมเผยแพร่งานบริการวิชาการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และมอบอุปกรณ์เครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อฟื้นฟูการพัฒนาปัญญาฐานกาย

การจัดกิจกรรมงานบริการวิชาการ ม.อ. กับการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 20 ปี การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นผู้นำทางวิชาการ พันธกิจ 2.3 พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม โดย สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส) ผลการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ดำเนินงานระหว่างปี 2562 ถึงปัจจุบัน (4 ปี) สมส. ได้ดำเนินงานด้านพันธกิจสังคมที่มีผลกระทบสูง จำนวน 19 เรื่อง หนุนเสริมงานการพัฒนาชุมชน เชิงพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่:

ม.อ.พัฒนาแอปพลิเคชั่น “PrapaGO” E-Smart Service บริหารงานประปาท้องถิ่น ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าน้ำ

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.สงขลานครินทร์ พัฒนาแอปพลิเคชั่น PrapaGO เพื่อช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานประปาไม่ว่าจะเป็นจดหน่วยค่าน้ำ การจ่ายบิล ฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ และการจ่ายค่าน้ำของผู้ใช้น้ำ โดย รศ.ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม เล่าความเป็นมาของการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “PrapaGO” ว่า คือ E-Smart Service งานภาคบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อำนวยความสะดวกในด้านบริการ การแจ้งค่าน้ำ เก็บค่าน้ำหรือการแจ้งบิลค่าน้ำตามบ้านเรือน

อ่านต่อ →