สงขลานครินทร์ จัด workshop ให้กับกลุ่มธุรกิจบริการเพื่อเตรียมเปิดเมืองสงขลา

จากการที่ทุกหน่วยงานต่างช่วยกันพยายามอย่างเต็มที่ในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 จังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งจังหวัดที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ในระดับดี สามารถชะลอการเพิ่มขึ้นของคนไข้ ทำให้ระบบสาธารณสุขปรับตัวเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยได้ ผนวกกับการที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ที่ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดการฝึกอบรมและ workshop ให้กับกลุ่มอาชีพและธุรกิจที่เปรียบเสมือนด่านหน้าที่ต้องเผชิญกับกลุ่มคนและนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์สาขา 2 โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา

อ่านต่อ →