สธ.สงขลา จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพสื่อมวลชน เน้นปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในระลอกสอง

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพสื่อมวลชน จังหวัดสงขลา ปี 2563 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพประชาชนในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดทั่วโลก และยังพบจำนวน ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายประเทศประกอบกับประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

แต่เนื่องจากภายหลังการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระยะที่ 6 ทำให้ประชาชนเกิดความชะล่าใจ และขาดความใส่ใจต่อมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเกิดโรคติดเชื้อ โควิด-19 แพร่ระบาดในระลอกที่สองต่อไปได้ โดยปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคเกิดจากพฤติกรรมการปฏิบัติ ตัวตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ไม่ถูกต้องและไม่สม่ำเสมอ จังหวัดสงขลาจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชน ในการถ่ายทอดและสื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นนิสัยด้วยวิถี ชีวิตใหม่ (New Normal) อย่างต่อเนื่องต่อไปอีกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในระลอกที่ 2 และเพื่อป้องกันโรคติดต่ออื่น ๆ เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติตามมาตรการวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ให้ยึดหลักปฏิบัติ 6 ประการ ได้แก่

  • สวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะ
  • หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์เจล
  • รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด โดยเฉพาะบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก วางแผนการเดินทางเมื่อต้องโดยสารรถสาธารณะเพื่อเลี่ยงความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วน หากไปในสถานที่ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการพบปะหรือการชุมนุมกันเป็นกลุ่มก้อน
  • หมั่นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรืออย่างน้อยล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ หรือผงซักฟอกและ
  • ลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการร้านค้าหรือสถานประกอบการต่าง ๆ เนื่องจากแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” จะทำให้สามารถติดตามบุคคลในสถานที่ที่อาจมีการแพร่ระบาดได้สะดวก

ซึ่งจะส่งผลให้ การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ลดการขยายวงการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที สำหรับ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยสื่อมวลชนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน และแกนนำสื่อชุมชน เข้าร่วมอบรม ฯ จำนวน 45 คน ใช้เวลาในการอบรม ๑ วัน โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย , โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ , สถานีโทรทัศน์ NBT สงขลา