“Music Food fest @PSU in the garden” จาก PSU Bazaar Online สู่ On Ground ในสวน ต้อนรับนศ.ใหม่และสนับสนุนผู้ประกอบการ

ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน PSU Bazaar On Ground ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “Music Food fest @PSU in the garden” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 และสนับสนุนผู้ประกอบการจากกลุ่มซื้อขายสินค้าออนไลน์แพลตฟอร์ม Facebook : PSU Bazaar เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ

อ่านต่อ →