“10 มีนาคม วันสงขลา” ปี 2566 จังหวัดสงขลา ครบ 181 ปี ของการย้ายเมืองจากฝั่งแหลมสนมาอยู่ฝั่งบ่อยาง

“จังหวัดสงขลา” เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีวันประจำจังหวัด คือวันที่ 10 มีนาคม โดยนับเริ่มจากวันที่วางเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลา ณ ศาลหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อ.เมืองสงขลา โดยเป็นเสาหลักเมืองไม้ชัยพฤกษ์ที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่ปรากฏจนถึงทุกวันนี้10 มีนาคม ของทุกปีจึงเป็นวันที่ชาวสงขลาทุกคนร่วมระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา มีการร่วมกันทำกิจกรรมแก่บ้านเมืองและมีส่วนช่วยในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ที่สำคัญเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เกิดความรัก ความสมานฉันท์ และความผูกพันในการอยู่ร่วมกันในสังคม นำสู่ความสันติสุข ตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวสงขลา ได้ระลึกถึงบรรพชนที่ได้สร้างเมืองมา เกิดความสำนึกรัก และหวงแหนในบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งจังหวัดสงขลา เป็นเมืองที่มีประวัติการสร้างเมืองมายาวนาน และมีการพัฒนาเมืองให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน.นอกจากนี้จังหวัดสงขลายังมีการจัดงาน “วันสงขลา” ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา มีกิจกรรมประกอบด้วย

✅1. หมู่บ้านวัฒนธรรม 16 อำเภอ (การแสดงวิถีชีวิตของแต่ละอำเภอ , ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม) ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละอำเภอ ✅2. สาธิตและจำหน่ายภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 80 ซุ้ม จาก 16 อำเภอ แบ่งเป็น 4 โซน คือ โซนอาหารหวาน โซนอาหารคาว โซนผ้าพื้นเมือง และโซนหัตถกรรมพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร✅3. การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน (หนังตะลุง,มโนรา) และการแสดงวงดนตรี ✅4. นิทรรศการ “คนสงขลาคนต้นแบบ”มีการมอบโล่คนสงขลาคนต้นแบบ ในวันที่ 10,11 มีนาคม 2566 นิทรรศการ “คนดีศรีสงขลา” มีการมอบโล่ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และนิทรรศการสงขลาสู่มรดกโลกสำหรับวันที่ 9 มีนาคม 2566 มีการมอบ เกียรติบัตรองค์กรและอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5. การเสวนาทางวิชาการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา วันที่ 9 มีนาคม 2566 หัวข้อ “สงขลาสู่มรดกโลก”,วันที่ 10 มีนาคม 2566 หัวข้อ “สงขลาเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO) ด้านอาหาร”วันที่ 11 มีนาคม 2566 หัวข้อ “สงขลาตำนานอาหารร้อยปีสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร”

✅ วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. พิธีเวียนเทียนพระธาตุเจดีย์หลวง บนเขาตังกวน ณ ศาลาวิหารแดง เพื่อสักการะพระธาตุเจดีย์หลวงบนยอดเขาตัวกวน ✅ วันที่ 10 มีนาคม 2566 พิธีทำบุญตักบาตรบรรพชนคนสงขลา 16 อำเภอ อำเภอเมืองสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ณ ถนนนางงามหน้าศาลหลักเมืองสงขลา กิจกรรมสมโภช เสาหลักเมือง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเมืองสงขลา บริเวณถนนนางงาม และเวลา 19.00 น. พิธีเปิดงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา โดยในงานวันสงขลาที่จัดขึ้นในปีนี้นับเป็นปีที่ 7 เพื่อสร้างการรับรู้ถึง ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การใช้ชีวิตหลากหลายสไตล์ในสังคมพหุวัฒนธรรมและผลักดันให้สงขลาเป็นเมืองสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ สร้างความรัก ความสามัคคี นำความสุข ความภูมิใจ มาสู่ “สงขลาเมืองแห่งสีสัน”

ขอบคุณข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *