ภาคีพลเมืองสขลาจับมือสมัชชา ชูสงขลาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข

ภาคีพลเมืองสขลาจับมือสมัชชา ชูสงขลาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ภาคีผลเมืองสงขลากว่า 20 องค์กรร่วมกันจัดงานสมัชชาพลเมืองสงขลา
ประจำปี 2566 ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 141 แห่ง หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จำนวน 270 คน ร่วมกันรับฟังผลการดำเนินงานของภาคีพัฒนาระดับจังหวัด และสร้างความร่วมมือ ชุสงขลาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข ณ โรงแรมคริสตัน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมภาคเช้า เปิดงาน “อบจ.สงขลากับทิศทางการพัฒนาปี 2566” โดย นายไพเจน มากสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเสนอ “แน้วโน้มและสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม จ.สงขลา ปี 2566” โดย นางจณิสตา จุลสุวรรณ สนง.สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ นำเสนอ “SEA ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดสงขลาและปัตตานี” โดย ดร.สินาด ตรีวรรณไชย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาคบ่ายร่วมกำหนดเป้าหมายร่วมการดำเนินงานปี 2567 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นำเสนอเป้าหมายร่วม : สงขลาสู่มรดกโลก เชื่อมโยงฐานทุนด้านอาหาร ภูมิปัญญา อัตลักษณ์สงขลา โดย อ.สืบสกุล ศรีสุข มูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก กล่าวสนับสนุนโดย อ.เทพรัตน์ จันทร์พันธ์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำราบ พานทอง เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสงขลาและ Songkhla Wallet และกองบุญสวัสดิการชุมชน โดย นายอุดม แก้วประดิษฐ์ สมาคมสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลา กล่าวสนับสนุนโดย นายวิฑูรย์ ตันติพิมลพันธ์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ มูลนิธิชุมชนสงขลา

ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน นำเสนอวาระร่วม : การทำแผนที่เสี่ยงภัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชุมชนชายฝั่ง จังหวัดสงขลา โดย นายอภิศักดิ์ ทัศนี กลุ่ม beach for life และ “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” และจัดการขยะเปียกจากครัวเรือน โดย นายชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา

ด้านสังคมเป็นสุข นำเสนอวาระร่วม : การสร้างหุ้นส่วนทางสังคมสร้างสวัสดิการการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย และ Open Data ข้อมูลกลาง โดยนางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัด นายชาคริต โภชะเรือง มุลนิธิชุมชนสงขลา กล่าวสนับสนุนโดย นางสาวกัญณภัส จันทร์ทอง สมาคมอาสาสร้างสุข นายวินัย ขวัญปาน สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา และ One ID One Stop Service การถ่ายโอน รพ.สต.และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอำเภอ โดยนางฐิตารีย์ เชื่อพราหมณ์ อบจ.สงขลา กล่าวสนับสนุนโดย นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ พชอ.นาทวี และปิดงานโดย นายจารึก ไชยรักษ์ สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

โพสต์ไว้ที่: News

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *