อบจ.สงขลา เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ เพื่อผลักดันและพัฒนาจังหวัดสงขลา สู่การเป็นมรดกโลก

อบจ.สงขลา เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ เพื่อผลักดันและพัฒนาจังหวัดสงขลา สู่การเป็นมรดกโลก

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 66 ที่ ห้องประชุม Laguna King Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และกิจกรรมตามแนวทางของเมืองมรดกโลก โดย  มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนมหาวิทยาลัย  นักวิชาการ ภาคีเครือข่ายด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และผู้เข้าร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Zoom Cloud Meetings) ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายไพเจน มากสุวรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สงขลาเป็นเมืองท่าโบราณที่สำคัญในภาคใต้ มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี โดยมีอาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมโบราณ และวิถีชีวิตชุมชนที่มีเอกลักษณ์  เป็นหลักฐานปรากฏชัดเจน ทำให้เมืองเก่าสงขลาได้รับการยกย่อง เป็น 1 ใน 2  จังหวัดในภาคใต้ที่เป็นเมืองมรดกของชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ  และเป็นการสนับสนุนส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และกิจกรรมตามแนวทางของเมืองมรดกโลก เพื่อผลักดันและพัฒนาจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดกโลก เป็นต้นแบบให้สามารถเก็บรักษาคุณค่า ความโดดเด่นในระดับสากลนำไปสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ มีแผนการบริหารและจัดการ แหล่งมรดกสงขลาที่สะท้อนคุณค่าพัฒนาด้านการประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และชุมชน มีเป้าหมายหลักเพื่ออนุรักษ์และรักษาพื้นที่แหล่งมรดกภายใต้เกณฑ์มรดกโลก และความโดดเด่นอันเป็นสากลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สอดคล้องตามแนวทางการผลักดันเมืองเก่าสงขลา เข้าสู่บัญชีมรดกโลกต่อไป หากดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จจะมีการสกัดคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล การระบุแหล่งมรดก และขอบเขตแหล่งมรดก  แผนการบริหารและจัดการแหล่งมรดกที่สะท้อนคุณค่าพัฒนาด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และชุมชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนการปกป้อง และรักษาแหล่งมรดกสงขลา สู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมนำไปสู่ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกในอนาคตต่อไป

ด้าน นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อกำหนดคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลของเมืองเก่าสงขลา และกำหนดขอบเขตรวมถึงระบุเกณฑ์ประเมินตามศักยภาพของจังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจสภาพทางกายภาพ ข้อมูลของแหล่งพื้นที่ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา และเพื่อจัดทำแผนพัฒนา และแผนบริหารจัดการพื้นที่ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม และกิจกรรมตามแนวทางของเมืองมรดกโลก เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

โดยการดำเนินงานโครงการ ได้มีการศึกษากำหนดคุณค่าอันโดดเด่น เป็นสากลของเมืองเก่าสงขลา และกำหนดขอบเขตรวมถึงระบุเกณฑ์ประเมินตามศักยภาพที่สงขลามี โดยได้มีการสำรวจสภาพทางกายภาพ ข้อมูลของแหล่งพื้นที่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา และได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ และการประชุมผู้เชี่ยวชาญในประเทศ นำมาสู่การจัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ และรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวันนี้ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนา  และแผนบริหารจัดการพื้นที่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และกิจกรรมตามแนวทางของเมืองมรดกโลก เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดการขับเคลื่อน การปกป้องและรักษาแหล่งมรดกสงขลาในอนาคตต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *