มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ สู้ภัยโควิด

ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ สร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับการทำงานอาสาสมัคร ผ่านกิจกรรมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 3 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้รูปแบบอาสาสมัคร พร้อมขับเคลื่อนกระบวนการการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้

สำหรับมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 3 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ผ่านโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามนโยบายและการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ภายใต้โครงการบัณฑิตอาสาสูภัยโควิด ที่มีบัณฑิตเข้าร่วมจำนวนกว่า 800 คน กระจายการทำงานในพื้นที่กว่า 160 ตำบล ใน 9 จังหวัดภาคใต้ โดยที่มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขตดูแล และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่มีเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดทำข้อมูลกว่า 200 คน ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้

มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ในปีนี้มีความพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้ไม่สามารถจัดงานในรูปแบบเดิมได้ ฉะนั้นจึงมีผู้เข้าร่วมงานเป็นบัณฑิตอาสาที่ทำงานในชุมชน 9 จังหวัดภาคใต้ โดยในช่วงเช้าตัวแทนบัณฑิตอาสาร่วมสรุปบทเรียน มีการแบ่งห้องตามประเด็นต่างๆ ที่บัณฑิตได้ลงพื้นที่ทำงาน โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายหลักคือสามารถสร้างงานให้กับบัณฑิตอาสา และบัณฑิตอาสาสามารถเก็บรวบรวมฐานข้อมูลของชุมชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการด้านอื่นๆ และมีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน นอกเหนือจากนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลด้านต่างๆของชุมชน เพื่อนำไปสู่การวิจัยและบริการวิชาการในอนาคต

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.อ.

โดยมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยการรับฟังความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานของบัณฑิตอาสารุ่นที่ 15 และบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด ที่คลอบคลุมทั้งประเด็นเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ เศรษฐกิจและชุมชน การท่องเที่ยงโดยชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บัณฑิตอาสากับการทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม” เสวนาคนอาสาบันดาลใจ หัวข้อ “คุณค่าของการทำงานอาสาสมัคร เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม”  การมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรแก่บัณฑิตอาสา อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้สู่การสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเพื่อสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา กับเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครและชุมชนในการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์