สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา (Songkhla Job Fair 2021)” ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันนี้ (7 เมษายน 2564) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 : Songkhla Job Fair 2021” โดยมี นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายจ้าง/สถานประกอบการ คณะกรรมการจัดงานฯ ร่วมเปิดงาน 

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ในวันนี้ปัญหาการว่างงานและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมถือเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งแพร่กระจายไปทุกประเทศ ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพและการหางานทำของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ที่ว่างงานทั่วไป ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นและส่งเสริมการลงทุนและการขยายฐานการผลิตให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนและการพัฒนารูปแบบการลงทุนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่เรียกว่า New Economy Mode ด้วยการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์โดยมีจุดมุ่งหมายในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

จากวัตถุประสงค์ของการจัดงานนัดพบแรงงานสงขลาประจำปี 2564 “Songkhla Job Fair 2021” นับเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประเทศโดยเฉพาะการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือผู้ว่างงานผู้ที่จบการศึกษาใหม่ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการโดยตรงสามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงแรงงานที่มุ่งส่งเสริมและขยายโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จบการศึกษาใหม่ประชาชนทั่วไปและผู้ว่างงานการจัดงานในครั้งนี้จะมีผลต่อการแก้ปัญหาการว่างงานปัญหาความเหลื่อมล้ำและสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นการร่วมกันพัฒนาจังหวัดสงขลาให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

คุณชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานช่วยลดปัญหาการว่างงานให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้บริการจัดหางานเพื่อตอบสนองความต้องการของนายจ้าง / สถานประกอบการในพื้นที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และยังเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง ได้สมัครงานกับนายจ้างจำนวนมากในคราวเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง / สถานประกอบการและผู้สมัครงานให้มีโอกาสพบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได้อีกด้วย”

กิจกรรมภายในงาน พบกับกิจกรรมนัดพบแรงงานจากบริษัทชั้นนำกว่า 50 แห่ง ตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา การรับสมัครงานนักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา การสมัครงาน การทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ การเลือกอาชีพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ชมนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 074-314845 , 074-221114 , 074-234089 ในวันและเวลาราชการ หรือเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th/songkhla

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *