ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. เปิดพื้นที่พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร แก่อาสาสมัครสร้างสื่อ..สู้ภัยโควิด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ภายใต้โครงการร่วมป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจิตอาสา ผู้ที่สนใจเข้าฝึกทักษะการสื่อสารและเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานด้านอาสาสมัครเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนสำหรับป้องกันปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ในพื้นที่ และเพื่อการสร้างระบบต้นแบบในการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่กลุ่มคนเปราะบาง อีกทั้งสามารถนำไปขยายผลต่อในพื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคต

อ่านต่อ →

มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ สู้ภัยโควิด

ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ สร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับการทำงานอาสาสมัคร ผ่านกิจกรรมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 3 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้รูปแบบอาสาสมัคร พร้อมขับเคลื่อนกระบวนการการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้

อ่านต่อ →

อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานี ร่วมพลังน้ำใจ ช่วยเหลือประชาชนชาวปัตตานีที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19 กว่า 50 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ศูนย์อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ คุณธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญา ผู้อำนวยการกองธุรการ พร้อมบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่แบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งอุปโภค จากบุคลากรและองค์กรต่างๆในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันบริจาคแบ่งปันน้ำใจ มอบให้แก่ประชาชนที่อาศัยในตำบลบางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กว่า 50 ครัวเรือน

อ่านต่อ →