มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสภาพัฒน์ฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษาโครงการ จัดประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 3-5) ภายใต้โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร LRC 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ดร.วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม รวมทั้งมีคณะกรรมกำกับโครงการฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม

โครงการนี้ มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการจัดทำแผนแม่บทด้วย SEA
ซึ่งได้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 40 เวที ทั้งนี้ยังไม่นับรวมการหารือกลุ่มย่อยแบบไม่เป็นทางการอีกหลายครั้ง การประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นการจัด ครั้งที่ 2 เวทีที่ 3-5 จังหวัดสงขลา เพื่อระดมความคิดเห็นต่อกรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ ข้อมูลพื้นฐานและทุนทางทรัพยากร รวมทั้งการระบุประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา และวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการระบุผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการกำหนดขอบเขตของกระบวนการ SEA สำหรับการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ทั้งนี้ ผลลัพธ์จะได้นำไปกำหนดแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นการพัฒนาของแผนแม่บทฯ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง 3 เวที ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2566 จำนวนประมาณ 200 คน ประกอบด้วย (1) หน่วยงานภาครัฐ (2) ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา (3) ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่อาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง (4) สื่อมวลชน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รูปแบบการประชุมระดมความคิดเห็น ในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอ ทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ ข้อมูลพื้นฐานและทุนทางทรัพยากรของแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดย ดร.สินาด ตรีวรรณไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.ชญาทัต เนียมแสวง ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และระดมความคิดเห็นในทิศทางการพัฒนา และข้อมูลและทุนทรัพยากรในพื้นที่ รวมทั้ง การระบุประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา และวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอ ร่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและบทบาทความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทฯ โดย ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และระดมความคิดเห็นในเรื่องการระบุกลุ่มผู้ส่วนได้เสีย รวมทั้งบทบาทของแต่ละกลุ่มต่อแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี

ผลจากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ ที่ปรึกษาจะนำไปประมวลผลและวิเคราะห์ถึงการกำหนดกรอบอ้างอิงยุทธศาสตร์และขอบเขตเชิงพื้นที่และเชิงเวลา รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลฐาน และจัดทำแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาจะนำผลการวิเคราะห์กลับมารับฟังความคิดเห็นในการประชุมเวทีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสภาพัฒน์ฯ Facebook: @SEASongkhlaPattani หรือประสาน ฝ่ายพันธกิจสังคม สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *