พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เกี่ยวข้องอย่างไรในคดีอุ้มบุญ ?

พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก และ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ? ในคดีอุ้มบุญ จ้างตั้งครรภ์ และซื้อขายเด็กขณะอยู่ในครรภ์ มาร่วมรับฟังคำตอบจาก คุณสุวรรณ วงศ์อิสรภาพ ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ในรายการรู้กฎหมายง่ายนิดเดียว

กรณีเด็กยังอยู่ในท้อง แต่มีการตกลงซื้อขาย ขายต่อหรือเพื่อหากำไรจะเป็นความผิดฐานตระเตรียม ต้องระวางโทษ 1 ใน 3 ที่กฎหมายกำหนดไว้

คุณสุวรรณ วงศ์อิสรภาพ
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

บทกำหนดโทษ ความผิดฐานค้ามนุษย์

ผู้ใดกระทำความผิดฐาน ค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปีต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาท

บทกำหนดโทษ พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดจัดตั้งหรือดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิได้รับใบอนุญาตหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดของศาลในการคุมความประพฤติ ห้ามเข้าเขตกำหนดหรือห้ามเข้าใกล้ตัวเด็กตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ