ม.สงขลานครินทร์ ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยคุณภาพเยี่ยมของไทย จัดอันดับโดย RUR

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกของสหพันธรัฐรัสเซีย คือ Round University Ranking (RUR) 2020 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพอันดับที่ 6 ของประเทศ และอันดับที่ 618 ของโลก ซึ่งได้รับการจัดอันดับคุณภาพที่ดีขึ้นหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ในอันดับ 8 ของประเทศ และอันดับ 679 ของโลก เป็นการจัดอันดับคุณภาพตามตัวชี้วัด 4 ด้านได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านความเป็นนานาชาติ และด้านความยั่งยืนทางการเงิน โดยแต่ละด้านจะแบ่งออกเป็น 5 ตัวชี้วัด

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบ่งบอกคุณภาพและชื่อเสียงในด้านต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้แต่ละมหาวิทยาลัยนั้นได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ด้านวิจัยและด้านอื่นๆของแต่ละแห่ง และเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของเยาวชน

อย่างไรก็ตาม มีหลายด้านที่อยู่ในอันดับที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยชั้นนำ คือด้านการเรียนการสอน และ การวิจัย ซึ่งอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยไทยที่โดดเด่นด้านนี้ โดยวัดจากจำนวนบุคลากรทางวิชาการต่อจำนวนนักศึกษาและต่อบัณฑิต ชื่อเสียงในการสอนระดับนานาชาติ จำนวนนักศึกษาปริญญาเอก การได้รับการอ้างอิง ผลกระทบ จำนวนงานวิจัย และชื่อเสียงด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ นอกจากนั้นในระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีความเด่นในความมีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคอยู่ในอันดับ 5 ของไทย และอยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ

คุณภาพด้านการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากจะมาจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์แล้ว ยังเป็นเพราะการมีหลายวิทยาเขตที่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ซึ่งมีความหลากหลาย มีโจทย์วิจัยที่ต่างกันไปตามเอกลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ PSU Education Transformation ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

ที่มา : 
https://roundranking.com/universities/prince-of-songkla-university.html?sort=O&year=2020&subject=SO