ปสต.สผ.สนับสนุนกิจกรรมวันป่าชายเลนแห่งชาติ ณ บ้านแหลมสน อ.สิงหนคร จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 200 ต้น ณ บ้านแหลมสน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร โดยได้รับเกียรติจาก นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ร่วมสนับสนุนลูกพันธุ์ปูม้า จำนวน 5,000,000 ตัว และน้ำดื่มในงานกิจกรรม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 มีมติให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรกในพระราชพิธีแรกนาขวัญหว่านข้าว บริเวณสวนจิตรลดา ความว่า

“ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ป่าชายเลนที่แปลกขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นลงในการเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง คือ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป”