ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ม.อ. ร่วมกับ SCCCRN จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563”

วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเมืองฯ ภาคใต้ SCCCRN จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563” ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ที่โรงแรมบุรีศรีภูฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เนื่องจากปีนี้ครบรอบ 10 ปี (ปี2553) น้ำท่วมหาดใหญ่ ทำให้เกิดความร่วมมือของภาคประชาสัมคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การรับมือการเกิดน้ำท่วมหาดใหญ่ สำหรับการเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563” ประกอบไปด้วยการบรรยาย หัวข้อ “ทบทวน 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่” โดยคุณวันชัย ศักดิ์อุดมไชย  อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา, รศ.ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเสวนา เรื่อง “ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ น้ำยังจะท่วมไหม” จากตัวแทนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลนครหาดใหญ่, ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8, โครงการชลประทานสงขลา, มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้

จากนั้นในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมในหัวข้อ ครบรอบ 10 ปี การ์ดอย่าตก โดยกลุ่มเอกชน ภาคธุรกิจ, กลุ่มอาสาสมัคร ภาคประชาชน, กลุ่มโรงพยาบาล กู้ชีพกู้ภัย, กลุ่มสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน, กลุ่มภาครัฐและความมั่นคง จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในแต่ละปี จึงได้ร่วมกันจัดโครงการเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ขึ้นในครั้งนี้