บพท. จับมือ มหาวิทยาลัย ดัน ซอฟต์ พาวเวอร์ ผ่านมหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง พร้อมเปิดตัวระบบฐานข้อมูลและแผนที่วัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมของภาคใต้

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ 33 จังหวัด 41 สถาบัน หนุนเสริมพลังโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมภาคีเครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น ศิลปิน และผู้ประกอบการวัฒนธรรม เดินหน้าจัดงาน“มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง” 4 ภูมิภาค ผลักดันทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาสู่ซอฟต์ พาวเวอร์ จัดแสดงในงาน เพื่อหยั่งรากสำนึกท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมศิลปินและผู้ประกอบการวัฒนธรรม พร้อมโชว์ระบบฐานข้อมูลและแผนที่วัฒนธรรมของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมสืบค้นต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

อ่านต่อ →

วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ NIA เปิดศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ “สตีมฟอร์อินโนเวชันเซ็นเตอร์” ผลิตโค้ชนวัตกรรม เพื่อปั้นนวัตกรรุ่นใหม่ InnoEM

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จับมือ 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิด “ศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ – STEAM 4 INNOVATOR Center”  พื้นที่ในการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นโค้ชนวัตกร รวมถึงการนำองค์ความรู้และกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR ไปถ่ายทอดต่อให้เยาวชนได้พัฒนาฝึกฝนทักษะการสร้างนวัตกรรม โดยตั้งเป้าพัฒนาเยาวชนมากกว่า 15,000 คน ในปี 2566 และขยายเป็นทวีคูณในปีต่อไปผ่านการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ การบรรจุเป็นวิชาเรียน General Education และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยเครือข่ายซึ่งครอบคลุม 12 จังหวัด

อ่านต่อ →

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเวที Thailand Research Expo 2022

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) นำผลงานวิจัยจาก 8 มหาวิทยาลัย มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ครั้งที่ 17” เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีส่วนร่วมในการชูผลงานวิจัยเด่น ตอบโจทย์แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

อ่านต่อ →

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนา “อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม” นวัตกรรมจากการบูรณาการศาสตร์การแพทย์ กับมาตรฐานตอยยีบัน เสริมความมั่นใจสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่าผู้ป่วยมุสลิมหลายท่านมีความกังวลจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิด เนื่องจากไม่มั่นใจในองค์ประกอบที่อาจขัดต่อการทำศาสนกิจ จึงเป็นแนวคิดที่จะสร้างมาตรฐานอุปกรณ์รวมทั้งองค์ประกอบที่ให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจและผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคัดกรองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้กับผู้ป่วย โดยใช้เวลาหลายปีในการพัฒนา “อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม” จนสามารถเป็นตัวอย่างให้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ อาหารทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร

อ่านต่อ →

ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) ม.อ.มุ่งสู่การเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก พร้อมสร้างงานวิจัยและบุคลากรคุณภาพ

ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์วิจัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ภายใต้ภารกิจการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อการนำไปใช้ในวงวิชาการและอุตสาหกรรม ผลิตกำลังคนคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์อาหารทะเลและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เสริมสร้างความร่วมมือวิจัยผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างประเทศ ด้วยการขับเคลื่อนของทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการวิจัยด้านอาหารทะเลมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ

อ่านต่อ →

“PSU Research Expo & Innovation Showcase 2022” มหกรรมงานวิจัยและนวัตกรรมแบบครบวงจร เพื่อนักวิจัยและนวัตกรทั่วภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดงาน “PSU Research Expo & Innovation Showcase 2022” กิจกรรมสำหรับนักวิจัยและนวัตกรทั่วภาคใต้ ผ่านการเสวนา การบรรยายพิเศษ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสงขลานครินทร์ และการอบรมการต่อยอดนวัตกรรม พร้อมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านเพจ PSUconnext

อ่านต่อ →

“สงขลานครินทร์” ทำแผนนำวิทยาศาสตร์ดิจิทัลสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกษตร การท่องเที่ยว และสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำแผนงาน “วิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรม สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์” เพื่อใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง การท่องเที่ยว และสาธารณสุข เพื่อรับกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล ที่ต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นผู้ที่มีความรู้และมีทักษะที่จําเป็นสำหรับอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่และการพัฒนาประเทศตามแนว BCG Economy ที่เน้นการพัฒนาโดยอาศัยเศรษฐกิจชีวภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยความร่วมมือด้านวิชาการกับ Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา และงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

อ่านต่อ →