มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสภาพัฒน์ฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษาโครงการ จัดประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 3-5) ภายใต้โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร LRC 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ดร.วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม รวมทั้งมีคณะกรรมกำกับโครงการฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม

อ่านต่อ →

ม.อ.ปัตตานีเสริมพลัง “ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่าวปัตตานี” ด้วยงานวิจัย มุ่งสร้างความยั่งยืนทุกมิติ

ผศ.สุธา เกลาฉีด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ให้สัมภาษณ์ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่าวปัตตานีคือผลของการขยายผลโครงการวิจัยฟื้นฟูอ่าวปัตตานี ซึ่งศึกษาอ่าวปัตตานีเพื่อฟื้นฟูอ่าวปัตตานีซึ่งช่วงหนึ่งความอุดมสมบูรณ์ลดลง ชาวประมงจับปลาได้น้อยลง แต่การฟื้นฟูต้องใช้เวลานาน และพบว่าอ่าวปัตตานีมีทรัพยากรอย่างอื่นที่เอื้อต่อการทำท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงชักชวนชาวประมงพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นรายได้เสริมควบคู่การฟื้นฟูอ่าวปัตตานี ม.อ.ปัตตานี ด้วยทุนความโดดเด่นทางธรรมชาติของอ่าวปัตตานี ซึ่งประกอบด้วยแหล่งธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ท้องถิ่น  จนเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่าวปัตตานีที่จัดการโดยชุมชน เกิดกิจกรรมกระบวนการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ความสำคัญกับการศึกษาและการสร้างจิตสำนึกมากกว่าการให้ความพึงพอใจอย่างไม่มีขอบเขตกับนักท่องเที่ยว

อ่านต่อ →

ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี ปักหมุด “Patanista ปัตตานีเมืองแฟชั่น“ วางเป้าพัฒนาผ้าบาติกปัตตานีสู่สากล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งเป้าหมายต่อยอดพัฒนาผ้าบาติกปัตตานีฐานทุนวัฒนธรรมสู่สากล ตั้ง Patanista Academy ศูนย์อบรมด้านแฟชั่น หวังสร้าง creative economy มุ่งสู่ “Patanista ปัตตานีเมืองแฟชั่น”

อ่านต่อ →