ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี ปักหมุด “Patanista ปัตตานีเมืองแฟชั่น“ วางเป้าพัฒนาผ้าบาติกปัตตานีสู่สากล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งเป้าหมายต่อยอดพัฒนาผ้าบาติกปัตตานีฐานทุนวัฒนธรรมสู่สากล ตั้ง Patanista Academy ศูนย์อบรมด้านแฟชั่น หวังสร้าง creative economy มุ่งสู่ “Patanista ปัตตานีเมืองแฟชั่น”

อ่านต่อ →

Podcast: ทันข่าวผู้บริโภค และสรุปเรื่องร้องเรียนประจำปี 2564 ของสมาคมผู้บริโภคสงขลา

ประเทศไทยถือว่ามีความก้าวหน้ามากในภูมิภาคอาเซียน ที่กำหนดเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และมีแนวคิดเรื่อง “องค์กรอิสระ” ที่จะเป็นตัวแทนของผู้บริโภค ทำหน้าที่เสนอความคิดเห็นจัดทำนโยบาย มาตรการเพื่อการคุ้มครอง สะท้อนหลักการสำคัญว่า ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อคุ้มครองตนเอง รวมทั้งเป็นตัวแทนในการให้ความคิดเห็นที่เป็นอิสระ รักษาผลประโยชน์ของทุกคน “เพราะทุกคนคือผู้บริโภค”

อ่านต่อ →

จุดยืน 4 ข้อของภาคประชาชน กรณีเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของไทย

นิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทน FTA Watch ได้ย้ำถึงจุดยืน 4 ข้อของภาคประชาชนซึ่งได้รวมอยู่ใน ข้อเสนอแนะจากรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร และข้อเสนอของสภาองค์กรของผู้บริโภค

อ่านต่อ →

ตลาดนัดผู้บริโภค: Digital Transformation ในระบบการเงินไทย โครงสร้างพื้นฐาน สู่การพัฒนาประเทศ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีขับเคลื่อนให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมภาคธุรกิจและระบบการเงินไทย ในการสร้างความพร้อมเพื่อปรับตัวเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทัน ทั่วถึง และมั่นคงปลอดภัย ยิ่ง “ชีวิตวิถีใหม่” ในโลกหลังโควิด 19 บริการทางการเงินดิจิทัลจะยิ่งมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันและในการดำเนินธุรกิจ

อ่านต่อ →

ตลาดนัดผู้บริโภค: สถานการณ์ลูกหนี้และการจัดทำแผนฟื้นฟูหนี้บุคคลธรรมดา

จากการออกมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง หน่วยงานต่างๆรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการทางการเงิน ผ่านสมาคมและชมรมต่าง ๆ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ซึ่งทำให้รายได้และความสามารถในการชำระหนี้ลดลง โดยได้ยกระดับจากมาตรการเดิม ให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งช่วยลดภาระหนี้ในระยะยาว เพิ่มทางเลือก มีความยืดหยุ่น และมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ไม่เป็น NPL (ค้างชำระหนี้มากกว่า 3 เดือนติดต่อกัน)

อ่านต่อ →