หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล ม.อ.(Non Degree) รับสมัครนักเรียน จบแล้วเพิ่มโอกาสทำงาน ยกระดับการเรียนรู้ระบบกิจการฮาลาลครบวงจร มุ่งสู่ผู้เชี่ยวชาญการจัดการระบบฮาลาล

สถาบันฮาลาล ม.สงขลานครินทร์ เปิดหลักสูตร Non Degree เรียนรู้การจัดการระบบกิจการฮาลาลโดยแบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 รูปแบบได้แก่ ภาคทฤษฎีเรียน ณ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ระยะเวลา 2 เดือน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติสถาบันฮาลาล ม.อ. และภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดสมุทรปราการอีก 1 เดือนรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน

อ่านต่อ →

ม.อ. เปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ที่แรกของภาคใต้ตอนล่าง มุ่งผลิตกำลังคนรองรับตลาดแรงงานด้านสปา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมธุรกิจบริการสุขภาพภาคใต้ (ตอนล่าง) จัดงานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของภาคใต้ตอนล่าง เพื่อผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการสปาและส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านสปาของประเทศ โดยมี รศ. ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คุณภารรัฐ กรัณย์สุกสี รองประธานชมรมธุรกิจบริการสุขภาพภาคใต้ (ตอนล่าง) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ →

ม.อ. เปิดหลักสูตร “การจัดการระบบกิจการฮาลาล” ที่แรกของไทย

ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และ 4 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาการอิสลาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาการจัดการม.อ.หาดใหญ่ เปิดหลักสูตรใหม่ “การจัดการระบบกิจการฮาลาล” (Halal System Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของโลกที่มุ่งผลิตบุคลากรตอบโจทย์ธุรกิจด้านฮาลาลแบบครบวงจร เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยก้าวสู่ผู้นำระดับโลก

อ่านต่อ →

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนา “อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม” นวัตกรรมจากการบูรณาการศาสตร์การแพทย์ กับมาตรฐานตอยยีบัน เสริมความมั่นใจสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่าผู้ป่วยมุสลิมหลายท่านมีความกังวลจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิด เนื่องจากไม่มั่นใจในองค์ประกอบที่อาจขัดต่อการทำศาสนกิจ จึงเป็นแนวคิดที่จะสร้างมาตรฐานอุปกรณ์รวมทั้งองค์ประกอบที่ให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจและผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคัดกรองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้กับผู้ป่วย โดยใช้เวลาหลายปีในการพัฒนา “อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม” จนสามารถเป็นตัวอย่างให้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ อาหารทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร

อ่านต่อ →

คณะทรัพย์ ม.อ. ร่วมขับเคลื่อนโครงการเมืองปศุสัตว์ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล

ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์  กล่าวว่า ตามมติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการเมืองปศุสัตว์ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เป็นหน่วยงานร่วมในการสนับสนุน

อ่านต่อ →

สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) MOU สร้างความร่วมมือดำเนินการจัดทำ “หลักสูตรโลจิสติกส์ฮาลาล”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) และคุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือการดำเนินการจัดทำหลักสูตรโลจิสติกส์ฮาลาล

อ่านต่อ →