สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ จัดเสวนา จับตาหน้าน้ำ 65 : สงขลาพร้อมแค่ไหน?

ด้วยสภาพภูมิอากาศในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ของทุกปี เป็นช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อาจทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ FM 88 MHz ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดวงเสวนา จับตาหน้าน้ำ 65 : สงขลาพร้อมแค่ไหน? เมื่อวันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณศาลาเลียบคลองภูมินาถดำริ (ร.1) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16

อ่านต่อ →

ม.อ. พร้อมรับมือและเป็นศูนย์ช่วยเหลือชุมชนหากเกิดอุทกภัยในพื้นที่

ช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม ของทุกปีภาคใต้มักได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาก็ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ของหลายจังหวัดของภาคใต้และมหาวิทยาลัยได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขึ้นในหลายวิทยาเขต

อ่านต่อ →

หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 “ร่วมกันสู้น้ำท่วม ฟื้นฟูวิถี สร้างเมืองที่ดีร่วมกัน” เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแบบบูรณาการ

เนื่องจากช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม ของทุกปีทางภาคใต้มักได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยหลายครั้ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยในบริเวณดังกล่าว และจากการเสวนาที่ผ่านมานำมาซึ่งข้อสรุป แผนการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมทั้งแผนปฏิบัติการหาดใหญ่โมเดล การแลกเปลี่ยนด้านความพร้อมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมกันเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแบบบูรณาการ

อ่านต่อ →

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ม.อ. ร่วมกับ SCCCRN จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563”

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเมืองฯ ภาคใต้ SCCCRN จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563” ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

อ่านต่อ →

“หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11” ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ม.อ. เป็นศูนย์วิจัยและแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในภาคใต้ ที่รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม และภัยพิบัติอื่น ๆ เช่น การกัดเซาะตลิ่ง รวมถึง Climate Change ของภาคใต้ในระยะยาวและต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการภัยพิบัติ โดยทำการวิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาแบบจำลองเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ และแก้ปัญหา และแหล่งศึกษาเรียนรู้และฝึกอบรมด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของภาคใต้ อีกทั้งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบเตือนภัยน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่

อ่านต่อ →