สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช. ภาคใต้ตอนล่าง ระวัง โรคเลปโตสไปโรสิส (โรคไข้ฉี่หนู) แนะ เลี่ยงลุยน้ำ ย่ำดินโคลน พื้นที่แฉะ ด้วยเท้าเปล่า

โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis) หรือโรคไข้ฉี่หนู เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อว่า เชื้อเลปโตสไปร่า (Leptospira) เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล รอยขีดข่วน รอยถลอกตามผิวหนัง เยื่อบุตา จมูก ปาก หรือโดยการไชเข้าทางผิวหนังที่แช่น้ำเป็นเวลานาน ซึ่งมักจะระบาดหน้าฝนและโดยเฉพาะหลังน้ำลด พบผู้เสี่ยงต่อ การติดเชื้อในเกษตรกร ที่ต้องเดินลุยน้ำ มีน้ำขัง หรือพื้นดินชื้นแฉะที่มีโอกาสปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ ได้แก่ วัว  ควาย หมู หมา แพะ หนู รวมทั้งผู้ที่ทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์/โรงฆ่าสัตว์/ผู้ที่ชำแหละสัตว์ที่มีเชื้อโรคฉี่หนู ทำ ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคนี้

อ่านต่อ →

ม.สงขลานครินทร์ จับมือการยางแห่งประเทศไทยสร้าง start up ยางพารา มุ่งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราตอบโจทย์เทรนด์สังคม

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.สงขลานครินทร์ จัดประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราส่งเสริมและพัฒนาเกษตรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง สู่ start up ยางพารา โดยรับสมัครนิสิต นักศึกษา เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางรวมทั้งผู้สนใจเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรมยางพาราไปสู่เชิงพาณิชย์ มีการบ่มเพาะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้พร้อมสู่การแข่งขันด้วยการอบรมทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนธุรกิจ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการตลาด การขนส่ง ทรัพย์สินทางปัญญา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ ความร่วมมือระหว่าง กยท. และ ม.อ.พัฒนา 4 โปรแกรม

อ่านต่อ →

โรงพยาบาลสงขลา เปิด ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ เป็น One stop service ผู้พิการทุกประเภท

โรงพยาบาลสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลสงขลา (One stop service for person with disabilities) เพื่ออำนวยความสะดวกการออกเอกสารรับรองความพิการ บัตรประจำตัวคนพิการ ให้คนพิการที่ห่างไกลเข้าถึงการทำบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อรับสิทธิสวัสดิการ การคุ้มครอง และความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News

กรมอนามัย แนะ เฝ้าดูเลสุขภาพเด็กเล็ก หวั่นเสี่ยงป่วยในช่วงหน้าฝน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงหน้าฝน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องดูแลสุขภาพเด็กเล็กเป็นพิเศษ เนื่องจากเสี่ยงป่วยโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง และอาหารเป็นพิษ พ่อแม่จึงต้องคอยเฝ้าระวังสังเกตอาการของเด็ก ซึ่งโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในเด็กในช่วงหน้าฝน คือ โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ โดยอาการจะมีไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะ ไอ จาม หรือมีน้ำมูกไหล อีกทั้งโรคโควิด- 19 ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง การดูแลไม่ให้ป่วยง่ายพ่อแม่ควรสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็ก

อ่านต่อ →

3 มหาวิทยาลัยผนึกกำลังประสบความสำเร็จ พัฒนา 14 ผลิตภัณฑ์เด่นให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 3 จังหวัดชายแดนใต้

อาจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ เล่าความเป็นมาของโครงการนี้ในฐานะหัวหน้าโครงการที่เข้าพื้นทีเป้าหมายกลุ่มวิสาหกิจในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส เมื่อปี 2560 ว่าโครงการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจมีศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาสนับสนุนต่อ ยกตัวอย่างกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือก เช่น วิสาหกิจเลี้ยงไก่เบตงลัดดาฟาร์ม จ.ปัตตานี กลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อจ.ปัตตานี กลุ่มฟาร์มแพะและกลุ่มสหกรณ์โคเนื้อ จ.นราธิวาส โดยในปี 2564 โครงการมีเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มซึ่งเดิมแต่ละกลุ่มยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดๆ โดยคณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ เข้าไปดูแลพัฒนาเรื่องการผลิต การขอเครื่องหมายอย. การขอเครื่องหมายฮาลาล การออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับม.นราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งผลที่ออกมาทำให้ทุกกลุ่มมีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน ผู้ประกอบการวิสาหกิจก็พึงพอใจเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ →

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนา “อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม” นวัตกรรมจากการบูรณาการศาสตร์การแพทย์ กับมาตรฐานตอยยีบัน เสริมความมั่นใจสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่าผู้ป่วยมุสลิมหลายท่านมีความกังวลจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิด เนื่องจากไม่มั่นใจในองค์ประกอบที่อาจขัดต่อการทำศาสนกิจ จึงเป็นแนวคิดที่จะสร้างมาตรฐานอุปกรณ์รวมทั้งองค์ประกอบที่ให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจและผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคัดกรองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้กับผู้ป่วย โดยใช้เวลาหลายปีในการพัฒนา “อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม” จนสามารถเป็นตัวอย่างให้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ อาหารทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร

อ่านต่อ →

ศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน ม.อ.จับมือ บ.เทพกษัตรีย์ฟู้ดส์ จำกัด วิจัยและผลิต “คอมบูชามังคุด”เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพิ่มมูลค่ามังคุด

วงจรราคาผลไม้ตกต่ำที่มักเกิดขึ้นในฤดูกาลผลไม้มีปริมาณเยอะ เป็นปัญหาสำคัญของการทำอาชีพเกษตร การเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปจึงเป็นทางออกหนึ่งของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร คุณรชต  สุขสุรัติชัย จากบ.เทพกษัตรีย์ฟู้ดส์ ซึ่งทำธุรกิจสวนเกษตร เช่น ปาล์ม ยาง และมังคุด เล่าความเป็นมาเริ่มต้นของ “OMG Oh My Gut คอมบูชา” เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมังคุดที่เกิดจากความประทับใจเครื่องดื่มคอมบูชาสมัยเรียนอยู่ต่างประเทศ พอกลับเมืองไทยเลยมีแนวคิดอยากทำคอมบูชามังคุด ซึ่งครอบครัวมีสวนมังคุดที่ส่งผลมังคุดสดขายตามห้างสรรพสินค้าอยู่แล้ว แต่ก่อนจะผลิตคอมบูชามังคุดสำเร็จนั้นยังมีโจทย์ที่ต้องอาศัยนักวิจัยเข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นคอมบูชาที่อร่อยและมีคุณภาพ

อ่านต่อ →

“ไข่ครอบสงขลา”เตรียมขึ้นทะเบียน GI เป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ไข่ครอบ อาหารพื้นถิ่นสงขลา เป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารของครอบครัวชาวประมงพื้นบ้านแถบริมทะเลสาบสงขลา เพื่อเก็บไข่แดงที่เหลือจำนวนมากจากการใช้ไข่ขาวย้อมด้ายเนื้ออวน แห กัดวางปลา ไม่ให้เน่าเสีย ด้วยการแช่น้ำเกลือแล้วนำกลับใส่ในเปลือกแล้วนึ่งให้สุกเก็บไว้รับประทานได้นาน ไข่ครอบจึงนับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการถนอมอาหารและเพิ่มรสชาติอาหารของชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลา

อ่านต่อ →

เตรียมลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 5 กันยายน 2565 นี้

ไทม์ไลน์ลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ บัตรคนจน ประจำปี 2565 หลังจากที่ กระทรวงการคลัง ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565 รวมเป็นเวลา 45 วัน

อ่านต่อ →

ทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. โชว์ศักยภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรรม พร้อมลงนามเอกชน พัฒนาเทคโนโลยีด้านทันตกรรมและระบบอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทางด้านทันตกรรม (Empower your life, Drive with innovation & technology @DENT-PSU) “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีกว่า @DENT-PSU” โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานและร่วมลงนาม พร้อมด้วย ศ. ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ นายเชาวลิต แจ้งไชย บริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด และมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 65

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News