PSUB LAW Podcast : ซื้อขายออนไลน์คือการซื้อขายในตลาดแบบตรง

อาจารย์สุพัทธ์รดา เปล่งแสง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เขียนบทความเรื่อง ซื้อขายออนไลน์คือการซื้อขายในตลาดแบบตรง ผ่าน bangkokbiznews และได้ให้ความรู้เรื่องดังกล่าวผ่านรายการรู้กฎหมายง่ายนิดเดียว ทางคลื่น FM 88 MHz ว่า “หลายคนหันมาหาช่องทางเพิ่มรายได้ด้วยการขายของออนไลน์กันมากขึ้น แม้การแข่งขันจะสูง แต่ก็ถือว่าขายง่าย ลูกค้าเยอะ และเป็นอาชีพที่เหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้มากที่สุด ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ได้รับความนิยมแบบก้าวกระโดด แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ก็มีมากขึ้นเช่นกัน เช่น ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า ได้รับสินค้าล่าช้า หรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ทำสัญญา ซึ่งผู้บริโภคน้อยรายที่จะทราบว่าการซื้อขายสินค้ารูปแบบดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของ “พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545” และ “พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560” “

อ่านต่อ →

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จับมือสำนักงานอุตสาหกรรม และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เร่งแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจก

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับสำนักงานอุตสาหกรรม และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คุณอารีรัตน์ สิริศาสตร์กุล รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และคุณสุวิทย์ ตันรัตนากร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ลงนามข้อตกลงทางวิชาการในการร่วมมือกันในการบริการวิชาการ การให้คำปรึกษาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593

อ่านต่อ →

“คาร์บอนเครดิต” เครดิตจากการลดก๊าซเรือนกระจกที่ซื้อขายได้

“คาร์บอนเครดิต” เทรนด์ใหม่ในช่วงนี้ ไม่ว่าจะในวงการกฎหมาย วงการธุรกิจ วงการอุตสาหกรรม หรือวงการท่องเที่ยว เราจะได้ยินการหยิบยกนิยามของคาร์บอนเครดิตเข้ามาพูด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรณรงค์ การอนุรักษ์ หรือการใช้เป็นสื่อโปรโมทความเป็น CSR การคำนึงถึงสังคมของแต่ละองค์กร แต่ละภาคส่วน ซึ่งคาร์บอนเครดิตให้ทำความเข้าใจง่ายๆ คือความเชื่อมโยงกันในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือว่าภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือว่า climate change “คาร์บอนเครดิต” เป็นนิยามระดับใหม่ตัวนึง ก็คือระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงก๊าซตัวอื่นๆที่มีการปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจก และ climate change

อ่านต่อ →

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ม.อ. เปิดบ้าน ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสัตว์ดึกดำบรรพ์ลึกลับจากยุคไทรแอสซิก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ จัดโครงการ Open House ปี 2565 ตอน “สัตว์ดึกดำบรรพ์ลึกลับจากยุคไทรแอสซิก ที่ถูกค้นพบจากจังหวัดพัทลุง สู่การตีความครั้งใหม่” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องสัตว์ดึกดำบรรพ์ลึกลับจากยุคไทรแอสซิกให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป สนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นสะท้อนแง่มุมของตนเองต่อการเรียนรู้ธรรมชาติวิทยา ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสนุกเพลิดเพลินจากการร่วมกิจกรรม ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านต่อ →

วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ NIA เปิดศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ “สตีมฟอร์อินโนเวชันเซ็นเตอร์” ผลิตโค้ชนวัตกรรม เพื่อปั้นนวัตกรรุ่นใหม่ InnoEM

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จับมือ 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิด “ศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ – STEAM 4 INNOVATOR Center”  พื้นที่ในการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นโค้ชนวัตกร รวมถึงการนำองค์ความรู้และกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR ไปถ่ายทอดต่อให้เยาวชนได้พัฒนาฝึกฝนทักษะการสร้างนวัตกรรม โดยตั้งเป้าพัฒนาเยาวชนมากกว่า 15,000 คน ในปี 2566 และขยายเป็นทวีคูณในปีต่อไปผ่านการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ การบรรจุเป็นวิชาเรียน General Education และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยเครือข่ายซึ่งครอบคลุม 12 จังหวัด

อ่านต่อ →

Nakorn Trang Innovation City ม.อ.ตรังจับมือเทศบาลนครตรัง ดำเนินการ 5 โครงการย่อยสู่เมืองนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และนายสัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Nakorn Trang Innovation City ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กับเทศบาลนครตรัง เพื่อพัฒนานครตรังให้เป็น “เมืองแห่งนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีลงนาม

อ่านต่อ →

ม.อ.ปัตตานี เปิดสถาบันออกแบบแฟชั่น PATANISTA ACADEMY พัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมในวงแหวนเมืองปัตตานี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสถาบันออกแบบแฟชั่น PATANISTA academy พร้อมจัดงาน การนำเสนอผลงานออกแบบแฟชั่น THE RISE OF PATANISTA โครงการจัดการพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ และวิสาหกิจวัฒนธรรม: ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมในวงแหวนเมืองปัตตานี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนับสนุน ร่วมเปิดงาน ณ ศูนย์ ม.อ.ปัตตานีภิรมย์ ถนนปัตตานีภิรมย์ อำเภอเมือง และ ลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ →

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเวที Thailand Research Expo 2022

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) นำผลงานวิจัยจาก 8 มหาวิทยาลัย มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ครั้งที่ 17” เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีส่วนร่วมในการชูผลงานวิจัยเด่น ตอบโจทย์แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

อ่านต่อ →

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มเพื่อชุมชน ภายใต้ โครงการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) U2T for BCG DIGITAL World to Metaverse

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มเพื่อชุมชน ภายใต้ โครงการ U2T for BCG  DIGITAL World to Metaverse  เมื่อวันที่ 9 – 11 กันยายน พ.ศ. 2565  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ กรรมการและ​ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบรูณาการ ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเปิดงาน 

อ่านต่อ →

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม ในวันที่ 7 กันยายน 2565 โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง ประธานบริหารกองทุนฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวงศกร นุ่นชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ รศ. ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้มีจิตเป็นกุศลจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อ่านต่อ →