รพ.การแพทย์แผนไทย ม.อ. เปิดให้บริการคลินิกกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย พร้อมรักษา 5 กลุ่มโรคเบื้องต้น

ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ กล่าวว่า คลินิกกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดบริการให้คำปรึกษาเฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทย ร่วมกับการใช้ตำรับยาจากกัญชาและกระท่อม โดยแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วย 5 กลุ่มโรคเบื้องต้น ได้แก่ ไมเกรน ผิวหนัง นอนไม่หลับ Post-COVID และโรคอื่นตามการวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย เบื้องต้นคลินิกฯ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย ซึ่งน้ำมันกัญชามีสรรพคุณแก้ปวดเรื้อรังและอาการนอนไม่หลับสะสม  

อ่านต่อ →

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พัฒนาคุณครูประถมศึกษาด้านวิทย์ เพื่อสร้างเสริมทักษะให้แก่นักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learnning

คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ เปิดโอกาสแก่คุณครูจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนและการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับประถมวัย ผ่านกิจกรรมการทดลองจากสิ่งใกล้ตัว พร้อมสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learnning

อ่านต่อ →

ม.อ.ปัตตานี จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ พร้อมเปิดหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสร้างเครือข่ายด้านการกีฬาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เตรียมจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ (SPORTS SCIENCE CENTER FOR THAILAND’S DEEP SOUTH : SSC-TDS) ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมขับเคลื่อนเชิงวิชาการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์และการกีฬาและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านการกีฬาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

อ่านต่อ →

รัฐเข้ม ตรวจจับ ปรับจริง ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ลด PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ดำเนินการจัดตั้ง “คณะทำงานตรวจจับรถยนต์ควันดำ” ประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง 4 แห่ง ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จัดทำกิจกรรมตรวจจับรถยนต์ควันดำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5ไมครอน (PM 2.5) จากการจราจรและการขนส่งทางบกในพื้นที่จังหวัดสงขลา เสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ ที่มีสาเหตุมาจากยานพาหนะและการขนส่งทางบก และเสริมสร้างความตระหนักให้กับประชาชนผู้ใช้รถยนต์ในการปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนการควบคุมมลพิษที่ระบายจากเครื่องยนต์และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

อ่านต่อ →

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์

กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคระบาด มีความสำคัญมาก เพราะการเกิดโรคระบาดสร้างความสูญเสียในแง่เศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้สัตว์ป่วยและล้มตายเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้เชื้อโรคบางชนิดยังสามารถแพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขอนามัยของผู้คนในสังคม ซึ่งถือว่าเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องโรคระบาดสัตว์ จึงได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อ่านต่อ →

สาขาการจัดการไมซ์ ม.สงขลานครินทร์ ชูความความพร้อม MICE City สร้างจุดแข็งจ.สงขลา หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้แนวทาง City Package

สาขาการจัดการไมซ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา ร่วมจัดทำ City Package หวังสร้างจุดแข็งและส่งเสริมให้จังหวัดสงขลาเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและดึงดูดนักลงทุนในการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ เน้นการจัดงานระดับเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ (Mega Events and International Festivals) พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและสร้างรายได้ให้จังหวัดสงขลาอย่างครบวงจร

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่:

คณะทรัพย์ ม.อ. ร่วมขับเคลื่อนโครงการเมืองปศุสัตว์ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล

ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์  กล่าวว่า ตามมติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการเมืองปศุสัตว์ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เป็นหน่วยงานร่วมในการสนับสนุน

อ่านต่อ →

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ คณะแพทย์ ม.อ. ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านการแพทย์ควบคู่การเรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศ

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และ 4 โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบสุขภาพและการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต แผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ หวังผลิตบัณฑิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถเชื่อมโยงระหว่างระบบสุขภาพขั้นปฐมภูมิ โรงพยาบาลระดับอำเภอและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงให้ได้รับประโยชน์ในการเข้ารับการรักษาแบบ The one health system

อ่านต่อ →

“PSU Research Expo & Innovation Showcase 2022” มหกรรมงานวิจัยและนวัตกรรมแบบครบวงจร เพื่อนักวิจัยและนวัตกรทั่วภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดงาน “PSU Research Expo & Innovation Showcase 2022” กิจกรรมสำหรับนักวิจัยและนวัตกรทั่วภาคใต้ ผ่านการเสวนา การบรรยายพิเศษ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสงขลานครินทร์ และการอบรมการต่อยอดนวัตกรรม พร้อมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านเพจ PSUconnext

อ่านต่อ →

4 ภารกิจสำรวจดาวเคราะห์น้อยของ NASA ที่น่าติดตาม

4 ภารกิจสำรวจดาวเคราะห์น้อยของ NASA ที่น่าติดตามในขณะนี้ปัจจุบันมียานสำรวจระบบสุริยะถูกส่งไปสู่ห้วงอวกาศมากมายหลายภารกิจ เนื่องจากการสังเกตการณ์ผ่านกล้องโทรทรรศน์บนพื้นโลกยังไม่เพียงพอต่อการศึกษา และหนึ่งในภารกิจที่น่าสนใจนั้นคือการสำรวจและศึกษาดาวเคราะห์น้อย

อ่านต่อ →