ธปท. วิเคราะห์เศรษฐกิจภาคใต้ ปี 66 ขยายตัวร้อยละ 6.2 – 7.2 และจะเท่ากับระดับก่อนโควิด ปี 67

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (ธปท.) ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2566 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้ ด้วยพลังคนรุ่นใหม่” ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนในภาคใต้ได้รับทราบทิศทาง เศรษฐกิจการเงิน นโยบาย ธปท. รวมถึงประมาณการเศรษฐกิจภาคใต้ในอีก 2 ปีข้างหน้า เพื่อการวางแผนของภาคธุรกิจและครัวเรือน นอกจากนี้ ยังได้กลุ่มคนคิดใหม่มาแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และประสบการณ์ รวมถึงยังได้ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาและรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ จากภาคธุรกิจ การเงิน การศึกษา ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป โดยงานสัมมนาแบ่งเป็น 3 ช่วง

อ่านต่อ →

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย และนานาชาติ ในหัวข้อความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศร่วม 30 หน่วยงาน จัดประชุมมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย และนานาชาติ ในหัวข้อความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน  ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก  H.E. Jyri Järviaho   เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การศึกษาที่เท่าเทียมของประเทศฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย

อ่านต่อ →

สงขลา ตั้งเป้า “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลกด้านอาหารของยูเนสโก” (UNESCO Creative Cities Network-UCCN) เตรียมยื่นพิจารณาปี68

เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางธรรมชาติ ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศและระดับโลกด้านสินค้าบริการ มีจุดแข็งด้านสินค้าและบริการหลากหลายรูปแบบที่สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรมและรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ ดังนั้น เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ จึงได้จัดโครงการท่องเที่ยววิธีอาหารโดยใช้ชื่อ Songkhla Gastronomy Tourism สงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร และได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสร้างการรรับรู้ให้แก่ภาคประชาชน

อ่านต่อ →

โฆษกคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ไขข้อข้องใจ ‘บุหรี่ไฟฟ้า’ ผิดกฎหมาย ผู้ครอบครองมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ ลักลอบนำเข้าโทษจำคุกไม่เกิน10 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พ.ต.อ.ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในฐานะโฆษก สคบ. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆ และการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า การสูบ ครอบครอง นำเข้า ผลิต ขาย ผิดกฎหมายหรือไม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ดังนี้

อ่านต่อ →

คุณสมบัติบริจาคเกล็ดเลือด

เกล็ดโลหิต (Platelets หรือ Thrombocyte) คือ เซลล์หรือแผ่นเซลล์บางๆที่มีรูปร่างไม่แน่นอน ส่วนมากมีรูปร่างคล้ายดาว ไม่มีนิวเคลียส มีขนาดเล็กประมาณ 2-3 ไมครอน (1 ไมครอน = 1 ในล้านของเมตร) สามารถพบได้ทั่วไปในเลือดของคน แต่จะพบได้มากที่ม้าม โดยที่ในเลือด 1 ซีซี จะพบเกล็ดเลือดราว 350 ล้านแผ่น เกล็ดเลือดจึงเป็นเซลล์เม็ดโลหิตชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กมากถูกสร้างจากไขกระดูกเช่นเดียวกับเม็ดเลือดแดง แต่จะถูกสร้างแบบไม่มีพัฒนาการต่อจนเป็นเม็ดเลือดแดง ซึ่งเกล็ดเลือดจะถูกปล่อยเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด โดยมีอายุราว 10 วันในร่างกายก่อนจะถูกส่งไปทำลายที่ม้าม

อ่านต่อ →

กกพ. “ลดค่าบริการรายเดือน 3 กลุ่ม” ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นของขวัญรับปีใหม่ 2566

ในฐานะ โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยถึงผลการประชุม ครั้งที่ 51/2565 ว่า ที่ประชุมมีมติปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน ลดลงสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ประเภท เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ดังนี้

อ่านต่อ →

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช สงขลา แนะวิธี ป้องกัน หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ศัตรูสำคัญชาวสวนทุเรียนภาคใต้

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโล…

อ่านต่อ →

SH&E PSU: การทำงานที่อับอากาศ กับความปลอดภัยในสภาพพร้อมทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

อ่านต่อ →

กรมการขนส่งทางบกขยายเวลา”ใบขี่ขับรถหมดอายุ” บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้มีประกาศงดให้บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยในช่วงระยะเวลาการงดให้บริการ กรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อผ่อนปรนการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

อ่านต่อ →

wok with me : มัสมั่นไก่ทุเรียนหมอนทอง

มัสมั่นไก่ เมนูไทยที่ดังไประดับโลก ครั้งนี้เป็นการยกระดับให้ถูกใจทั้งคนไทยและต่างชาติขึ้นไปอีก ด้วยส่วนประกอบของทุเรียนหมอนทอง เลือกที่เนื้อห่ามๆ เพื่อความกลมกล่อมพอดี รับประทานง่าย ส่วนใหญ่จะใช้พันธุ์หมอนทองเพราะเนื้อเยอะ เลือกซื้อทุเรียนหมอนทองดิบ จะไม่มีกลิ่น เนื้อกรอบมัน พอนำมาต้มในน้ำแกงมัสมั่นจากทุเรียนกรอบๆ ก็จะสุกนุ่ม สีเหลืองเข้ม ด้านในมีเนื้อหนึบๆ หวานอ่อนๆ ต่างจากแกงด้วยมันฝรั่งที่เนื้อจะเนียนแต่ไม่หวาน อีกทางเลือกนึงลองใช้พันธุ์พวงมณีก็อร่อยไม่แพ้กัน เมื่อต้มสุกเนื้อทุเรียนจะสีเหลืองอร่ามยิ่งกว่าหมอนทองเสียอีก เคล็ดลับสำคัญของการต้มทุเรียนดิบไม่ให้เละให้แช่ทุเรียนในน้ำปูนใสก่อนประมาณ 1 ชั่วโมง ล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วจึงในไปต้ม หรือเชื่อมตามต้องการ

อ่านต่อ →